Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
  • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

Zakres ubezpieczenia w naszej szkole

Jeśli ubezpieczyli Państwo dzieci w naszej szkole, to ważna informacja o zakresie ubezpieczenia.
Umowa z ubezpieczycielem obejmuje następujące świadczenia powstałe w wyniku nieszczęśliwych wypadków:
1. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu -1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.
2. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku -100 % sumy ubezpieczenia.
3. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku popełnienia samobójstwa -50% sumy ubezpieczenia.
4. Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i ortopedycznych -do wysokości 25 % sumy ubezpieczenia NNW.
5. Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu ukąszenia przez owady oraz węże i pokąsania lub pogryzienia przez zwierzęta – wypłacane ubezpieczonemu w wysokości 250 zł.
6. Świadczenie ryczałtowe z tytułu uciążliwości leczenia lub innych następstw NNW -250 zł.
7. Zasiłek z tytułu czasowej niezdolności do nauki w następstwie NNW -2% sumy ubezpieczenia.
8. DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE – dotyczy pobytu w szpitalu w wyniku choroby. Suma ubezpieczenia wynosi w tym roku 2000 zł na jednego ubezpieczonego (w ubiegłym roku było to 1500 zł) na jedno i wszystkie wydarzenia i nie dłużej niż 60 dni ( w ubiegłym roku było to nie dłużej niż 21 dni) i Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca świadczenie w wysokości 0,2 % sumy ubezpieczenia dziennie – też z korzyścią (w ubiegłym roku było to zawsze 35 zł dziennie).